Gegenteil entsichertSuchenGegenteil entsichert ...geschlossen   zu   verschlossen   verriegelt   zugeknöpft   abgeschlossen   zugeschlossen   zugesperrtSynonym entsichertoffen   → ... Gegenteile   Gegenteil-Trainer