Gegenteil waagerechtSuchenGegenteil waagerechtsenkrecht
gerade
vertikal
schief
uneben
aufrechtGegenteil waagerecht ...jetzt   nun   eben   genau   krumm   diagonal   steil   waagrecht   perpendikular   grade   schräg   ehrlichSynonym waagerechthorizontal   waagrecht   → ...