Gegenteil ideenvollSuchenGegenteil ideenvollideenlosGegenteil ideenvoll ...banal   einfallslos   fantasiearm   phantasielos