Gegenteil horizontalSuchenGegenteil horizontalvertikal
diagonal
senkrecht
waagrechtGegenteil horizontal ...gerade   aufrecht   perpendikular   schief   waagerecht   unebenSynonym horizontalwaagerecht   → ...